Provozní podmínky internetových aukcí
"členských práv a povinností k družstevním bytům"
a bytů v "osobním vlastnictví"

(dále jen Provozní podmínky)

 

Článek I. - Výklad pojmů

Internetová aukce (dále jen Aplikace) - internetová aplikace provozovaná Provozovatelem, umožňující nabízet k převodu členská práva a povinnosti k družstevním bytům a vlastnická práva k bytovým jednotkám (dále jen Převod bytu). Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. Provozovatel umožňuje omezenému počtu spolupracujících realitních agentur (Zprostředkovatelů) nabízet v jednotlivých Aukcích Převody bytů Prodávajících. Nabídka Převodu bytu nepředstavuje právně závaznou nabídku na převod členských práv a povinnosti k družstevnímu bytu nebo vlastnických práv k bytové jednotce a Prodávající je oprávněn od svého záměru k Převodu bytu kdykoli v průběhu aukce i po jejím ukončení upustit.

Provozovatel - provozovatelem Aplikace je Pavel Knop-Kostka, fyzická osoba s místem podnikání v Šenově, Hasičská 1041, PSČ 739 34, IČ 124 79 705. Provozovatel zabezpečuje provoz Aplikace v souladu s těmito podmínkami. Aplikace je provozována prostřednictvím internetového portálu umístěného na internetové adrese www.drazbabytu.cz

Zprostředkovatel - realitní agentura smluvně spolupracující s Provozovatelem, která v dané lokalitě zprostředkovává Převod bytu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Prodávající - osoba, která nabízí Převod bytu prostřednictvím Zprostředkovatele a která Aukci smluvně dohodne se Zprostředkovatelem.

Kupující - zájemce, který splňuje podmínky stanov příslušného bytového družstva pro získání členství v družstvu nebo podmínky právního řádu České republiky pro nabývání vlastnických práv k nemovitostem a který na základě dohody o složení jistiny k zajištění závazku se Zprostředkovatelem obdržel jméno a heslo pro přístup do Aukce.

Aukce - postup licitace v Aplikaci na internetové adrese www.drazbabytu.cz

Vítěz Aukce - Kupující, jehož nabídka byla Aplikací vyhodnocena jako nejvyšší. Vítěz aukce může uzavřít smlouvu o Převodu bytu s Prodávajícím.

 

Článek II. - Podmínky stanovené pro Kupujícího

 1. Kupující podpisem Dohody o složení jistiny prohlásí, že je osobou starší 18 let, je způsobilý k právním úkonům a splňuje podmínky stanov příslušného bytového družstva pro získání členství v družstvu nebo podmínky právního řádu České republiky pro nabývání vlastnických práv k nemovitostem.
 2. Kupující nesmí prozradit své heslo pro přístup do Aukce jiným osobám. V případě porušení této povinnosti je Kupující odpovědný za škodu, která tím vznikla jemu nebo Zprostředkovateli nebo Provozovateli.

 

Článek III. - Činnosti účastníků

 1. Prodávající
  1. uzavře se Zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování Převodu bytu
  2. předloží Zprostředkovateli doklady k bytu a sdělí potřebné údaje
  3. umožní Zprostředkovateli provedení alespoň dvou dvouhodinových prohlídek bytu s odstupem nejméně dvou dnů.
 2. Zprostředkovatel
  1. uzavře s Prodávajícím smlouvu o zprostředkování Převodu bytu
  2. zpracuje údaje o bytu získané od prodávajícího a založí v Aplikaci novou Aukci
  3. zajistí propagaci Aukce
  4. zorganizuje a personálně zajistí prohlídky bytu
  5. se zájemci splňujícími podmínky dle čl. II. uzavře dohodu o složení jistiny k zajištění závazku a vygeneruje jim v Aplikaci jméno a heslo pro přístup do Aukce
  6. po ukončení Aukce dohodne s Prodávajícím a Kupujícím podmínky úhrady a termín Převodu bytu nebo ho stanoví max. do šesti týdnů od ukončení Aukce
  7. zajistí za účasti Prodávajícího a Kupujícího převod členských práv a povinnosti k družstevnímu bytu u příslušného bytového družstva nebo zajistí vypracování návrhu kupní smlouvy a její podání na příslušné Katastrální pracoviště
  8. zajistí převod (předání) kupní ceny mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 3. Kupující
  1. uzavře dohodu o složení jistiny k zajištění závazku se Zprostředkovatelem
  2. složí jistinu u Zprostředkovatele
  3. převezme od Zprostředkovatele jméno a heslo pro přístup do Aukce
  4. sdělí Zprostředkovateli způsob úhrady kupní ceny

 

Článek IV.

 1. Průběh Aukcí
  1. Podmínkou pro účast v Aukci je splnění podmínek dle čl. II., podpis Dohody o složení jistiny a složení jistiny.
  2. Kupující skládá jistinu a podepisuje Dohodu o složení jistiny za účelem účasti v konkrétní Aukci.
  3. Aukce probíhá formou licitace, a to anglickým způsobem licitace.
  4. U anglického způsobu licitace začíná licitace od vyvolávací ceny, která je u konkrétní Aukce vždy stanovena, výše a to vždy o minimální příhoz. Výše minimálního příhozu, který je Kupující oprávněn učinit, je vždy u konkrétní Aukce uvedena.
  5. Kupující není oprávněn učinit dva příhozy po sobě, aniž by v mezidobí byl učiněn příhoz jiného Kupujícího ("konkurenční" příhoz).
 2. Ukončení Aukce
  1. Aukce končí v čase, který je u každé konkrétní Aukce uveden (dále jen "Čas ukončení Aukce"). Čas ukončení Aukce určuje Zprostředkovatel po dohodě s Prodávajícím. V případě, že u Aukce bude Kupujícím učiněn příhoz v době kratší než 15 minut před Časem ukončení Aukce, Aplikace provede posunutí Času ukončení Aukce o 5 minut.
  2. Po ukončení Aukce bude Aplikace informovat Vítěze Aukce o jeho vítězství v Aukci formou e-mailu.
 3. Povinnosti Vítěze Aukce
  1. Vítěz Aukce je povinen ve lhůtě nejpozději do sedmi dnů od ukončení Aukce složit u Zprostředkovatele částku odpovídající 5% z kupní ceny dosažené v Aukci.
  2. Vítěz Aukce je povinen ve lhůtě dohodnuté s Prodávajícím nebo stanovené Zprostředkovatelem dle čl. III. bod 2.6 podepsat s Prodávajícím smlouvu o Převodu bytu případně Smlouvu o smlouvě budoucí či jinou adekvátní smlouvu a dále je povinen ve lhůtě a způsobem stanoveným v Kupní smlouvě uhradit cenu ve výši nejvyšší nabídky.
  3. Kupní cenu dosaženou během Aukce nelze z podnětu Vítěze Aukce dodatečně snížit.
  4. Kupní cenu lze uhradit jen v penězích.
  5. Uhrazení plné výše Kupní ceny je nezbytnou podmínkou pro Převod bytu.
 4. Zmaření Aukce
  1. Vítěz Aukce, který ve stanoveném termínu nesplnil své povinnosti dle čl. IV. bod 3.1 a 3.2, zmařil Aukci.
  2. Tomu Kupujícímu, který svým jednáním zmařil Aukci, propadne jistina ve prospěch Zprostředkovatele a Kupující nemá nárok na vrácení ani její části.
  3. Pokud některý z Kupujících zmaří Aukci svým jednáním před jejím ukončením, propadne mu jistina a Zprostředkovatel vyhlásí novou Aukci. Pokud se této nové Aukce bude chtít zúčastnit i ten Kupující, který předchozí Aukci zmařil, přidělí mu Zprostředkovatel nové přihlašovací jméno a heslo po zaplacení smluvní pokuty 2000,- Kč a jistina mu nepropadne.
 5. Oprávnění zprostředkovatele
  1. Zprostředkovatel je oprávněn zejména na pokyn Prodávajícího ukončit jakoukoli probíhající Aukci, a to až do okamžiku jejího faktického ukončení.
  2. Zprostředkovatel je oprávněn měnit zejména na pokyn Prodávajícího jakékoli parametry Aukce (zejména výši vyvolávací ceny, výši nejnižšího příhozu, Čas ukončení Aukce) a to až do okamžiku jejího faktického ukončení.
  3. Kupujícím nevznikají z titulu výše uvedených činností Zprostředkovatele jakékoli nároky z titulu vzniku škody, a to ani z titulu škody ve formě ušlého zisku.

 

Článek V. - Další ustanovení

 1. Upozornění Provozovatele
  1. Provozovatel výslovně upozorňuje na právní režim Aukcí, které jsou zákonem výslovně neupraveným institutem. Aukce nelze považovat za veřejnou dražbu ve smyslu zákona o veřejných dražbách.
  2. Provozovatel výslovně upozorňuje Kupující, že zprávu o vítězství v Aukci nelze považovat za právně závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy.
  3. Provozovatel výslovně upozorňuje, že není účastníkem jakýchkoli právních vztahů, které vzniknou mezi Prodávajícím, Zprostředkovatelem a Kupujícím.
  4. Provozovatel výslovně upozorňuje Kupující, že neručí za bezpečný, trvalý a nepřerušovaný přístup k Aukcím a funkčnost Aplikace, a to zejména s ohledem na skutečnost, že provoz Aplikace je závislý na řadě vnějších podmínek, které Provozovatel není schopen žádným způsobem ovlivnit.
  5. V návaznosti na výše uvedené Kupující podpisem Dohody o složení kauce souhlasí s těmito Provozními podmínkami a prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že Provozovatel, jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci či dodavatelé služeb neodpovídají za jakékoli škody (včetně ušlého zisku), které by mohly Kupujícímu vzniknout v souvislosti s provozem Aplikace a v souvislosti s účastí Kupujícího v Aukcích.
 2. Autorská práva a duševní vlastnictví
  1. Účastníci souhlasí s tím, že všechna autorská práva, obchodní značky, uživatelské účty a ostatní práva duševního vlastnictví související se službami Aplikace, jsou vlastnictvím Provozovatele. Jejich použití či použití jejich částí, podmínek nebo postupů zde definovaných bez souhlasu Provozovatele není dovoleno, stejně tak jako jejich napodobování.

 

Článek VI. - Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy vznikající v souvislosti s provozem Aplikace se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
 2. Budou-li některá ustanovení Provozních podmínek neplatná nebo neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.
 3. Tyto Provozní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2007.
Česky English Deutsche Úvodní strana • Provozní podmínky • Návod jak dražit • Zprostředkovatelé ©2007 DRAŽBABYTU.cz, by web22